เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

  เทศบาลตำบลพรรณานครลงพื้นที่เยี่ยมและมอบเงินช่วยเหล...
  จัดประชุมประชาคมชาวบ้าน บ้านหนองทุ่ม หมู่9 และบ้าน...
  ชุมประชาคมชาวบ้าน บ้านหนองทุ่ม หมู่9 และบ้านหนองอ้...
 
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้