เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

  เทศบาลตำบลพรรณานครร่วมเดินรณรงค์ เนื่องในวัน ต่อต้...
  เทศบาลตำบลพรรณานครร่วมกับอำเภอพรรณานิคมและกรมพัฒนา...
  ออกปฏิบัติการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข...
 
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้