เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 92 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการขออนุญาตก่อส้รางอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 [ 6 ก.พ. 2566 ]13
2 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยภาครัฐ (ATI) ของเทสบาลตำบลพรรณานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 ม.ค. 2566 ]15
3 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]25
4 สรุปผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]13
5 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]17
6 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลพรรณานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 23 พ.ย. 2565 ]21
7 การขออนุญาติก่อสร้างอาคาร [ 15 มิ.ย. 2565 ]111
8 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No gift policy) ของผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังสังกัดเทศบาลตำบลพรรณานคร [ 9 ก.พ. 2565 ]112
9 เทศบาลตำบลพรรณานคร แสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสัตว์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส [ 9 ก.พ. 2565 ]118
10 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 27 ม.ค. 2565 ]108
11 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 4 ม.ค. 2565 ]111
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 30 ธ.ค. 2564 ]108
13 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการเข้ารับสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง [ 30 ธ.ค. 2564 ]95
14 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ผลด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 13 ธ.ค. 2564 ]100
15 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลพรรณานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 8 ธ.ค. 2564 ]95
16 สรุปผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 22 พ.ย. 2564 ]104
17 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]113
18 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 [ 31 ต.ค. 2564 ]101
19 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส 1-4 ประจำปี 2565 [ 31 ต.ค. 2564 ]97
20 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประจำปี 2565 รอบ 6เดือน ไตรมาส1-2 [ 31 ต.ค. 2564 ]108
 
หน้า 1|2|3|4|5