เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
คลังความรู้ KM
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการอบรมหลักสูตร "เสริมสร้างและพัฒนาความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561" [ 17 พ.ย. 2565 ]33
2 รายงานผลโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2565 [ 17 ส.ค. 2565 ]22
3 รายงานการฝึกอบรม "การกำหนดและการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการขององค์กรปกครองท้องถิ่น [ 18 ก.พ. 2565 ]88
4 รายงานการฝึกอบรมการบูรณานการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ [ 15 ธ.ค. 2564 ]101
5 รายงานผลการอบรมด้านวินัย และคุณธรรมและจริยธรรม พ.ศ. 2564 [ 24 ก.ย. 2564 ]85
6 รายงานการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพหน่วยงานของรัฐและยกระดับผู้ประกอบการธุรกิจSMEs ให้เข้าถึงระบบการจัดซื้อจัดจ้าง [ 30 มี.ค. 2564 ]86
7 โครงการฝึกอบรมสัมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม พ.ศ. 2563 [ 6 พ.ย. 2563 ]97
8 รายงานสรุปปัญหาและความต้องการ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในนการจัดหลักสูตรฝึกอบรม [ 10 ส.ค. 2563 ]88
9 รายงานการฝึกอบรม การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 [ 17 ก.ค. 2563 ]85
10 สรุปผลการดำเนินโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน ประจำปี 2563 [ 20 ม.ค. 2563 ]100
11 รายงานผลการฝึกอบรมปฏิบัติการด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฯ พ.ศ. 2562 [ 23 ธ.ค. 2562 ]104
12 สรุปรายงานโครงการอบรมสัมมนาวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 25 เม.ย. 2562 ]92
13 รายงานผลการฝึกอบรมโครงการเรียนรู้เทคนิคขั้นตอนการจัดทำงานร่างขอบเขตงานจ้าง ฯ พ.ศ. 2562 [ 21 ก.พ. 2562 ]94
14 รายงานผลการฝึกอบรมโครงการเรียนรู้เทคนิคขั้นตอนการจัดทำงานร่างขอบเขตงานจ้าง ฯ พ.ศ. 2562 [ 20 ก.พ. 2562 ]96
15 รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมสุขาภิบาล [ 11 มิ.ย. 2561 ]98
16 โครงการพัฒนาเทศบาลเป็นองค์กรการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 2 ม.ค. 2561 ]94
17 รายงานการศึกษาดูงานนอกสถานที่และต่างจังหวัด [ 21 ก.ค. 2560 ]98