เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
ประกาศ/คำสั่ง
ข้อมูลทั้งหมด 46 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลพรรณานคร 2564 [ 17 พ.ค. 2564 ]9
2 คำสั่งมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลพรรณานคร 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]9
3 การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]17
4 ประกาศ นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล [ 7 พ.ค. 2564 ]17
5 ประกาศ หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 7 พ.ค. 2564 ]20
6 ประกาศ หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัด [ 7 พ.ค. 2564 ]18
7 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติงาน ของข้าราชการ ครั้งที่ 1 ปี 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]21
8 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 [ 3 พ.ค. 2564 ]20
9 คำสั่งแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลพรรณานคร 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]9
10 คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพรรณานคร 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]8
11 คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพรรณานคร 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]11
12 ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 [ 6 ม.ค. 2564 ]20
13 ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 [ 6 ม.ค. 2564 ]20
14 คำสั่งมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายก ฯ ปี 2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]22
15 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]24
16 คำสั่งแต่งตังผู้รักษาราชการแทน ผอ. / หน. 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]26
17 คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ 2563 [ 2 ม.ค. 2563 ]22
18 ประกาศการกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงาน [ 1 ต.ค. 2562 ]20
19 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 1 ต.ค. 2562 ]18
20 ประกาศก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง ฯ [ 12 พ.ค. 2562 ]18
 
หน้า 1|2|3