เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
ประกาศ/คำสั่ง
ข้อมูลทั้งหมด 80 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่องให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล เรืี่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 [ 14 มี.ค. 2566 ]3
2 คำสั่ง เรื่องระบบสำหรับการปฏิบัคิหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 14 ก.พ. 2566 ]1
3 ประกาศ เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลพรรณานคร 2566 [ 14 ก.พ. 2566 ]1
4 ประกาศ เรื่องวิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2566 [ 14 ก.พ. 2566 ]1
5 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เเละขึ้นบัญชีสอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ [ 17 ต.ค. 2565 ]44
6 ประกาศเทศบาลตำบลพรรณานคร เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ๒๕๖๖ [ 1 ต.ค. 2565 ]5
7 ประกาศเทศบาลตำบลพรรณานคร เรื่องหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ของพนักงานเทศบาล ๒๕๖๖ [ 1 ต.ค. 2565 ]4
8 ประกาศเทศบาลตำบลพรรณานคร เรื่องหลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดของเทศบาลตำบลพรรณานคร ๒๕๖๖ [ 1 ต.ค. 2565 ]6
9 ประกาศระเบียบการสอบคัดเลือก [ 12 ก.ย. 2565 ]56
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก [ 12 ก.ย. 2565 ]56
11 การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานจากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ [ 25 ก.ค. 2565 ]109
12 คำสั่งการแบ่งงาน มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลพรรณานคร พ.ศ. 2565 [ 22 มิ.ย. 2565 ]31
13 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ. 2565 [ 16 พ.ค. 2565 ]90
14 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด พ.ศ. 2565 [ 11 พ.ค. 2565 ]93
15 หลักเกณ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติงาน ของข้าราชการพนักงานเทศบาล ครังที่ 1 พ.ศ. 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]103
16 มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลพรรณานคร [ 25 ม.ค. 2565 ]92
17 หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัด 2565 [ 13 ต.ค. 2564 ]96
18 ประกาศผลการลดพลังงานของเทศบาลตำบลพรรณานคร [ 13 ต.ค. 2564 ]96
19 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ เทศบาลตำบลพรรณานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 11 ต.ค. 2564 ]98
20 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ของพนักงานเทศบาล 2565 [ 11 ต.ค. 2564 ]94
 
หน้า 1|2|3|4