วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมสำหรับรถแทรกเตอร์ (รถขุดตีนตะขาบ) หมายเลขทะเบียน ตฆ ๕๔๐๘ รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๓-๐๐๑ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะทอง-นาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนถ่านไดชาร์ท รถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๑-๑๖๘๗ สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหนองแวง - บ้านโคกชุมพร , ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโคกชุมพร - บ้านดอนม่วย และปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโคกชุมพร - สะพานข้ามลำน้ำอูน โดยวิธีกวาดเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง