วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ต.ค. 2564
ซื้อซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง และพัดลม ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 2 ตัว พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่13 บ้านหนองอ้อ ตำบลพรรณา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร หรือมีปริมาณน้ำไม่ต่ำกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร ต่อ 1 ชั่วโมง จำนวน 1 บ่อ เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องขยายเสียงประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านพรรณา จำนวน 2 รายการ และหมู่ 8 บ้านโคกชุมพร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนศรีมงคล บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 13 ต.พรรณา โดยการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด0.40 ม.ยาว 10 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ตามแบบเทศบาลตำบลพรรณานครกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาหัวช้าง หมู่ที่ 4 (สายหน้าบ้านนางยุพิน แสนศรี - หน้าบ้่านนางจุติมา ศรีประภา) ตำบลพรรณา ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 74 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 222 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมเครื่องยนต์ ซ่อมช่วงล่าง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บว 2905 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูล ห้องน้ำสาธารณะพิพิธภัณฑ์ พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างเหมาเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ คอนกรีตผสมเสร็จ stc.240 หินกรวด จำนวน 1 งาน และทราย จำนวน 2 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับผู้เข้ารับการอบรมโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง