วันที่
ชื่อเรื่อง
10  พ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ท่อ 40x100 ชั้น 3 (มอก.) จำนวน 17 ท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถแทร็กเตอร์ (รถขุดตีนตะขาบ) หมายเลขทะเบียน ตฆ ๕๔๐๘ สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันการติดเชื้อจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของเทศบาลตำบลพรรณานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันการติดเชื้อจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บว 2905 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค 2656 สน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ขนาด0.60x0.90เมตร พร้อมโครง ตามโครงการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง