เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
 


โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือผู้ยากจน ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือผู้ยากจน ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เทศบาลตำบลพรรณานครได้ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ยากจน ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ตาม โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือผู้ยากจน ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส  จำนวน 1 ครอบครัว ได้แก่ 1. ครอบครัวนายสมเด็จ วงศ์สาทอง บ้านเลขที่ 249 หมู่ที่ 9 บ้านหนองทุ่ม ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

2023-04-19
2023-04-12
2023-03-30
2023-03-29
2023-02-23
2023-02-06
2023-02-01
2023-01-10
2023-01-01
2022-12-30