เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลพรรณานครออกปฏิบัติการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก


วันที่ 6 มิถุนายน 2565
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลพรรณานคร ออกปฏิบัติการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ บ้านหนองแวง บ้านโคกสุวรรณ และบ้านวังปลาป้อม
2022-06-23
2022-06-10
2022-06-07
2022-06-06
2022-06-03
2022-06-01
2022-05-25
2022-05-18
2022-05-17
2022-05-15