เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนการดำเนินงาน [ 29 ก.พ. 2567 ]2
2 คู่มือการปฎิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผน [ 29 ก.พ. 2567 ]3
3 องค์ความรู้ด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 29 ก.พ. 2567 ]1
4 คู่มือการปฎิบัติงานกระบวนการตรวจสอบภายใน [ 29 ก.พ. 2567 ]1
5 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี [ 6 พ.ย. 2563 ]113
6 คู่มือการจัดทำงบประมาณ [ 6 พ.ย. 2563 ]115
7 คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 6 พ.ย. 2563 ]116
8 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบัญ [ 6 พ.ย. 2563 ]113
9 คู่มือเบี้ยเลี้ยง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ [ 6 พ.ย. 2563 ]123
10 คู่มือการทำบัตรประจำตัวข้าราชการ [ 6 พ.ย. 2563 ]110
11 คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิด พ.ศ. 2539 [ 6 พ.ย. 2563 ]120
12 คู่มือการกำหนดสมรรถนะสำหรับข้าราชการ [ 6 พ.ย. 2563 ]109
13 คู่มือสมรรถนะประจำตำแหน่งงาน [ 6 พ.ย. 2563 ]118
14 การกำหนดสมรรถนะเพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการสรรหาแต่งตั้ง เลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การพัฒนาบุคลากรแต่ละตำแหน่ง [ 6 พ.ย. 2563 ]111