เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล สำนักปลัด [ 13 มี.ค. 2567 ]14
2 คู่มือการปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 มี.ค. 2567 ]24
3 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนการดำเนินงาน [ 29 ก.พ. 2567 ]15
4 คู่มือการปฎิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผน [ 29 ก.พ. 2567 ]15
5 องค์ความรู้ด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 29 ก.พ. 2567 ]12
6 คู่มือการปฎิบัติงานกระบวนการตรวจสอบภายใน [ 29 ก.พ. 2567 ]12
7 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี [ 6 พ.ย. 2563 ]124
8 คู่มือการจัดทำงบประมาณ [ 6 พ.ย. 2563 ]127
9 คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 6 พ.ย. 2563 ]127
10 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบัญ [ 6 พ.ย. 2563 ]126
11 คู่มือเบี้ยเลี้ยง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ [ 6 พ.ย. 2563 ]137
12 คู่มือการทำบัตรประจำตัวข้าราชการ [ 6 พ.ย. 2563 ]121
13 คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิด พ.ศ. 2539 [ 6 พ.ย. 2563 ]133
14 คู่มือการกำหนดสมรรถนะสำหรับข้าราชการ [ 6 พ.ย. 2563 ]119
15 คู่มือสมรรถนะประจำตำแหน่งงาน [ 6 พ.ย. 2563 ]130
16 การกำหนดสมรรถนะเพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการสรรหาแต่งตั้ง เลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การพัฒนาบุคลากรแต่ละตำแหน่ง [ 6 พ.ย. 2563 ]122