เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
คลังความรู้ KM
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พ.ศ.2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]25
2 รายงานผลการอบรมหลักสูตร "เสริมสร้างและพัฒนาความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561" [ 17 พ.ย. 2565 ]71
3 รายงานผลโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2565 [ 17 ส.ค. 2565 ]44
4 รายงานผลโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 27 ก.ค. 2565 ]29
5 รายงานการฝึกอบรม "การกำหนดและการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการขององค์กรปกครองท้องถิ่น [ 18 ก.พ. 2565 ]109
6 รายงานการฝึกอบรมการบูรณานการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ [ 15 ธ.ค. 2564 ]131
7 รายงานผลการอบรมด้านวินัย และคุณธรรมและจริยธรรม พ.ศ. 2564 [ 24 ก.ย. 2564 ]114
8 รายงานการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพหน่วยงานของรัฐและยกระดับผู้ประกอบการธุรกิจSMEs ให้เข้าถึงระบบการจัดซื้อจัดจ้าง [ 30 มี.ค. 2564 ]107
9 โครงการฝึกอบรมสัมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม พ.ศ. 2563 [ 6 พ.ย. 2563 ]125
10 รายงานสรุปปัญหาและความต้องการ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในนการจัดหลักสูตรฝึกอบรม [ 10 ส.ค. 2563 ]110
11 รายงานการฝึกอบรม การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 [ 17 ก.ค. 2563 ]109
12 สรุปผลการดำเนินโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน ประจำปี 2563 [ 20 ม.ค. 2563 ]126
13 รายงานผลการฝึกอบรมปฏิบัติการด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฯ พ.ศ. 2562 [ 23 ธ.ค. 2562 ]129
14 สรุปรายงานโครงการอบรมสัมมนาวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 25 เม.ย. 2562 ]114
15 รายงานผลการฝึกอบรมโครงการเรียนรู้เทคนิคขั้นตอนการจัดทำงานร่างขอบเขตงานจ้าง ฯ พ.ศ. 2562 [ 21 ก.พ. 2562 ]119
16 รายงานผลการฝึกอบรมโครงการเรียนรู้เทคนิคขั้นตอนการจัดทำงานร่างขอบเขตงานจ้าง ฯ พ.ศ. 2562 [ 20 ก.พ. 2562 ]120
17 รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมสุขาภิบาล [ 11 มิ.ย. 2561 ]126
18 โครงการพัฒนาเทศบาลเป็นองค์กรการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 2 ม.ค. 2561 ]119
19 รายงานการศึกษาดูงานนอกสถานที่และต่างจังหวัด [ 21 ก.ค. 2560 ]123