เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ประเภทบริหารท้องถิ่น

[1101] นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)

   
 

ประเภทอำนวยการท้องถิ่น

[2101] นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)

[2106] นักบริหารงานประปา (ต้น-สูง)

[2102] นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)

[2107] นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง)

[2103] นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)

[2108] นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล (ต้น-สูง)

[2104] นักบริหารงานสาธารณสุข (ต้น-สูง)

[2109] นักบริหารงานการเกษตร (ต้น-สูง)

[2105] นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง)

   
 

ประเภทวิชาการ

[3101] นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3603] นักกายภาพบำบัด (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3102] นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3604] นักอาชัวบำบัด (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

[3103] นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3605] แพทย์แผนไทย (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

[3104] นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3606] นักวิชาการสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3105] นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3607] นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3106] นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3608] โภชนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3201] นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3609] นักเทคนิคการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3202] นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3610] นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3203] นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3611] นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3204] นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3612] เภสัชกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3205] นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3613] ทันตแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ))

[3206] นักวิชาการพาณิชย์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

[3614] นายสัตวแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3301] นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3615] นายแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3302] นักพัฒนาการท่องเที่ยว (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3701] วิศวกรรมโยธา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3303] นักวิเทศสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

[3702] สถาปนิก (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3401] นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3703] นักผังเมือง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3402] นักวิชาการประมง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3704] วิศวกรรมเครื่องกล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3403] นักวิชาการสวนสาธารณะ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)  

[3705] วิศวกรรมไฟฟ้า (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3501] นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3706] วิศวกรรมสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3601] นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)  

[3707] นักจัดการงานช่าง (ปฏิบัติการ-ชำนาญพิเศษ)

[3602] พยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3801]นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3802] นักสังคมสงเคราะห์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3803] นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3804] บรรณารักษ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

[3805] นักวิชาการวัฒนธรรม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3806] นักสันทนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3807] นักพัฒนาการกีฬา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3808] ภัณฑารักษ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3809] นักจัดการงานเทศกิจ (ปฏิบัตการ-เชี่ยวชาญ)

[3810] นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

 

 

 

ประเภททั่วไป

[4101] เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

[4102] เจ้าพนักงานทะเบียน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

[4103] เจ้าพนักงานเวชสถิติ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

[4201] เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

[4202] เจ้าพนักงานการคลัง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

[4203] เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

[4204] เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-อาวุโส)

[4301] เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

[4302] เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

[4401] เจ้าพนักงานการเกษตร (ฏิบัติงาน-อาวุโส)

[4402] เจ้าพนักงานประมง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

[4403] เจ้าพนักงานสัตวบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

[4404] เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

[4501] เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)

[4601] เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

[4602] พยาบาลเทคนิค (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

[4603] เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)

[4604] เจ้าพนักงานสุขาภิบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

[4605] โภชนากร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

[4606] เจ้าพนักงานรังสีการแทพย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

[4607] เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน

[4608] เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (ปฏิบัตงาน-อาวุโส)

[4609] เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

[4610] สัตวแพทย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

[4701] นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

[4702] นายช่างเขียนแบบ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

[4703] นายช่างสำรวจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

[4704] นายช่างผังเมือง (ปฏิบัตงาน-อาวุโส)

[4705] นายช่างเครื่องกล ผปฏิบัติงาน-อาวุโส)

[4706] นายช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

[4707] เจ้าพนักงานประปา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

[4708] นายช่างศิลป์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

[4709] นานยช่างภาพ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

[4801] เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติงาน-อาสวุโส)

[4802] เจ้าพนักงานห้องสมุด (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)

[4803] เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)

[4804] เจ้าพนักงานเทศกิจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

[4805] เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)