เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ด้านการบริการพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม

            เส้นทางคมนาคมที่สำคัญ คือ ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 ซึ่งผ่านพื้นที่ตำบลทางตอนกลางในแนวตะวันออก-
ตะวันตก ผ่านพื้นที่ หมู่
1,2,6,7,8 และทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2094 ผ่านพื้นที่ หมู่ 6,9 เป็นเส้นทางหลักเชื่อมการคมนาคม
ภายในตำบลและระหว่างตำบล นอกจากนั้นยังมีถนนลูกรังเชื่อมการคมนาคมในตำบล

การไฟฟ้า

            เขตตำบลพรรณา  เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ระบบการไฟฟ้าขยายทั่วถึงทั้งตำบล ประชากรมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน
ทำให้ประชาชนมีสิ่งอำนวยความสะดวก คือ มีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเกือบทุกครัวเรือน

แหล่งน้ำ, ประปา

            ในเขตตำบลพรรณา มีแหล่งน้ำที่สำคัญ คือ ลำน้ำอูนและมีคลองชลประทานไหลผ่านพื้นที่ในตำบลประชาชนส่วนใหญ่
ได้รับการบริการด้านการประปาจากประปาส่วนภูมิภาค อ.พังโคน ทำให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อุปโภคและบริโภคเกือบทุกครัวเรือน