เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

สาธารณสุข

        โรงพยาบาลของรัฐขนาด 90 เตียง 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ตั้งอยู่ในเขตหมู่ 10 บ้านน้อยโนน
จำนงค์

การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา  3 แห่ง  ได้แก่


หมู่บ้าน

โรงเรียน

ครู

นักเรียน

1

2

3

 

หมู่ 1

หมู่ 4

หมู่ 8

 

บ้านม่วงไข่-บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา)

บ้านบะทองนาหัวช้าง

วัดสุทธิมงคล

6

8

6

62

83

80

 

รวม

20

225

  -     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2  แห่ง  คือ

            1.    ศูนย์เด็กเล็กบ้านม่วงไข่  มีครู  จำนวน  3  คน นักเรียน จำนวน 60  คน

            2.    ศูนย์เด็กเล็กบ้านนาหัวช้าง  มีครู จำนวน คน นักเรียน จำนวน 60 คน

-       โรงเรียนระดับอนุบาล  2  แห่ง

        โรงเรียนอนุบาลจินดาพร หมู่ 1 บ้านม่วงไข่  และโรงเรียนกิจเจริญวิทยา  หมู่ 10 บ้านน้อยโนนจำนงค์

-    วิทยาลัยอาชีวศึกษา  1 แห่ง

        คือวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพรรณา ตั้งอยู่ในเขตบ้านโคกชุมพร

-    ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน  1  แห่ง

           ที่อ่านหนังสือประจำบ้าน หนองแวง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

    - วัด   5  แห่ง  ได้แก่

        1. วัดโพธิ์ชัย                  หมู่ 1     บ้านม่วงไข่

        2.วัดป่าภูไทสามัคคี     หมู่ 1     บ้านม่วงไข่

        3.วัดป่าอุดมสมพร            หมู่ 4     บ้านนาหัวช้าง

        4.วัดพระธาตุโพนทอง         หมู่ 5     บ้านบะทอง

        5. วัดสกลธรรมมงคล            หมู่ 13     บ้านหนองอ้อ