เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

      รายได้ของประชากร


                            ที่มา: จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของครัวเรือน (จปฐ) ปี พ.ศ. 2561 

         สภาพทางเศรษฐกิจ

 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีคลองชลประทาน จากเขื่อนน้ำอูน
ไหลผ่านในพื้นที่ ราษฎรส่วนใหญ่ทำการเกษตร โดยส่วนมากเป็นการทำนา ทำสวน ปลูกผัก ปลูกถั่วลิสง เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมอาชีพ เช่น การเลี้ยงวัว กลุ่มอาชีพทำมะพร้าวเผา กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ เป็นต้น

       หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

 - ปั๊มน้ำมันและก๊าซ                              1                    แห่ง

- โรงสี                                               4                    แห่ง

- ร้านค้าทั่วไป                                   60                    แห่ง

- ร้านอาหาร-แผงลอย                          4                    แห่ง

- ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง                            3                    แห่ง

- ร้านเสริมสวย                                    2                    แห่ง