เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลพรรณานคร

เทศบาลตำบลพรรณานคร ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมาย
ความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคต
อย่างรอบด้าน
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต
ดังนี้
“บ้านเมืองน่าอยู่  เคียงคู่วัฒนธรรม นำชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน”  และได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
จำนวน    ด้าน  ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑   การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๒   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๓   การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔   การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕   การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

เป้าหมายการพัฒนา (เป้าประสงค์)

               ๑) ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ สนับสนุนการประกอบอาชีพ และการเกษตรกรรม

               ๒) ส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

               ๓) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

               ๔) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูอย่างยั่งยืน

               ๕) ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอย่างทั่วถึง

               ๖) ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างทั่วถึง

               ๗) ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย

               ๘) บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

            ตัวชี้วัด

                ๑) ประชาชนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านอาชีพและการเกษตรกรรม

๒) สถานที่ท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมประเพณีได้รับการส่งเสริมและอนุรักษ์

                ๓) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

                ๔) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู

                ๕) ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอย่างทั่วถึง

                ๖) ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างทั่วถึง

                ๗) ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย

                ๘) บริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

            ค่าเป้าหมาย

๑) ประชาชนมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและอาชีพด้านการเกษตร

๒) ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว 

๓) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๔) การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง

๕) ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการของท้องถิ่น

๖) ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

๗) สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์

๘) มีแหล่งน้ำพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร

๙) ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย ไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภค สาธารณูปการทั่วถึง

๑๐) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีธรรมาภิบาล

            กลยุทธ์ (แนวทางการพัฒนา)

        ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

              แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพ

              แนวทางที่ ๒ พัฒนาการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

              แนวทางที่ ๓ อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

              แนวทางที่ ๔ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

              แนวทางที่ ๕ จัดให้มีการบำรุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ

              แนวทางที่ ๖ พัฒนาตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

         ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมคุณภาพชีวิต

              แนวทางที่ ๑ การจัดการศึกษาและสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา

              แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

              แนวทางที่ ๓ การสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

              แนวทางที่ ๔ ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรค

         ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ ๑ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ ๒ การจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน

แนวทางที่ ๓ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

         ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อ/ทางระบายน้ำ

แนวทางที่ ๒ ขยายเขตไฟฟ้า ประปา ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

          ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

              แนวทางที่ ๑ รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

              แนวทางที่ ๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

แนวทางที่ ๓ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

              แนวทางที่ ๔ ส่งเสริมประชาธิปไตย และกระบวนการประชาสังคม

              แนวทางที่ ๕ พัฒนาองค์กรและบุคลากร

              แนวทางที่ ๖ การจัดหาและพัฒนารายได้

              แนวทางที่ ๗ ปลูกฝังจิตสำนึกประชาชนในชาติให้มีความจงรักภักดีในสถาบัน

              แนวทางที่ ๘ การพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานอื่น

              แนวทางที่ ๙ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล