เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 
    นางกุลประภา  ศรีสอาด
 
    ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
   


 
                      
                        
   นายศุภกิจ  ศรีสำราญ
 
   นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ  
   
 
     
 

 
  นางสาวจารุวรรณ  เหลี่ยมสิงขร  
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน