เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป

                    1.1 ที่ตั้ง  ถนนนิตโย ม. 2 ต.พรรณา  อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
เป็น 1 ใน 10 ตำบลของอำเภอพรรณานิคม เป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม
และส่วนราชการหลายแห่งระยะทางห่างจากจังหวัดประมาณ 39 กม.โดยใช้ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข
22 (สายสกลนคร-อุดรธานี)
                    1.2 
เนื้อที่ เทศบาลตำบลพรรณานคร มีเนื้อที่ 37.22 ตารางกิโลเมตร
                    1.3   
ภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเรียบถึงราบลุ่มมีแหล่งน้ำธรรมชาติ
เช่น ลำน้ำอูน
ห้วยอูนเฒ่า เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีหนองน้ำซึ่งกระจายอยู่ทั่วไปภายในตำบล
รวมทั้งมีคลองส่งน้ำชลประทานไหลผ่านในตำบล
อีกด้วย
                    1.4   
อาณาเขต
                      
ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน และตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม
                      
ทิศใต้     ติดต่อกับ ตำบลวังยาง และตำบลไร่  อำเภอพรรณานิคม
                      
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ     ตำบลวังยาง   อำเภอพรรณานิคม
                      
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ ตำบลช้างมิ่ง   อำเภอพรรณานิคม
                    1.5   
เขตการปกครอง  มีจำนวนหมู่บ้านภายในเขตเทศบาล 13 หมู่บ้าน ดังนี้
                   
หมู่ 1      บ้านม่วงไข่
                   
หมู่ 2      บ้านพรรณา
                   
หมู่ 3      บ้านวังปลาป้อม
                   
หมู่ 4      บ้านนาหัวช้าง
                   
หมู่ 5      บ้านบะทอง
                   
หมู่ 6      บ้านโคกสุวรรณ
                   
หมู่ 7      บ้านเม็ก
                   
หมู่ 8      บ้านโคกชุมพร
                   
หมู่ 9      บ้านหนองทุ่ม
                   
หมู่ 10     บ้านน้อยโนนจำนงค์
                   
หมู่ 11      บ้านหนองแวง
                   
หมู่ 12     บ้านบะทองใหม่
                   
หมู่ 13     บ้านหนองอ้อ
                1.6   
ประชากร
                    -
จำนวนราษฎร รวมทั้งสิ้น  5,832 คน เป็นชาย  2,878 คน เป็นหญิง  2,954 คน
                    - 
จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  2,255 ครัวเรือน
                    - 
ความหนาแน่นเฉลี่ย  157.87 คน/ตร.กม
       
โดยแยกออกเป็นหมู่บ้านได้ดังนี้

  สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน ตรวจสอบข้อมูลแยกรายพื้นที่ ระดับตำบล/แขวง
เขตพื้นที่ ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เดือน พฤษภาคม 2563

พื้นที่ ชาย หญิง รวม
     หมู่ 1     บ้านม่วงไข่ 309 311 620
      หมู่ 2      บ้านพรรณนา 61 46 107
      หมู่ 3       บ้านวังปลาป้อม 214 184 398
      หมู่ 4       บ้านนาหัวช้าง 227 246 473
หมู่ 5 บ้านบะทอง  178 202 380
หมู่ 6 บ้านโคกสุวรรณ 70 89 159
หมู่ 7 บ้านเม็ก 359 357 716
หมู่ 8 บ้านโคกชุมพร 282 318 600
หมู่ 9 บ้านหนองทุ่ม 241 238 479
 หมู่ 10 บ้านน้อยโนนจำนงค์ 144 162 306
 หมู่ 11 บ้านหนองแวง 167 181 348
 หมู่ 12 บ้านบะทองใหม่ 316 314 630
 หมู่ 13 บ้านหนองอ้อ 310 306 616
  รวม 2,878 2,954 5,832