เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

กองคลัง


 
   
 

 นางสาวจำเนียน  บุญโคดม


 ผู้อำนวยการกองคลัง


 
นางสาวอารีวรรณ์  ชาญสูงเนิน   นางจีรนันท์  พุทธมาตย์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ   นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
     
     

นางสาวดารุวัลย์  กางทอง นางสาววิไลพรรณ  พรมสิทธิ์ นางสาวเกตุวดี  หลักทอง
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน