เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

สำนักงานปลัดนางสาวสายพิน   ธิวะโต


หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


 

นางนิตยา  รัตนวงศ์
นายอัษฎายุธ  กิณเรศ
นายจิระพงษ์ สังวร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวปาริชาติ  ปัดชาสุวรรณ
นางสาวปองใจ  ปากเมย
จ่าเอกนรินทร์ สุวรรณไตรย์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวมัทยา  แก้วก่า นางจินตนา  อ่อนทา

ครู ศพด.บ้านบะทองนาหัวช้าง ครู ศพด.บ้านม่วงไข่


นางสาวชญานันท์  ชินน้ำพอง นางกนกวรรณ  สุวรรณรงค์ นางสาวธิติมา  กิเหิบ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ครู ศพด.บ้านบะทองนาหัวช้าง ผู้ดูเเลเด็ก (ทักษะ)


นายไกรสร  สุวรรณรงค์ นางสาววนิดา  ทองนิวัน
นางสาวอัจชยา  แก้วก่า
พนักงานขับรถยนต์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นายวัชระ ขันตยู นายวิทยา  เพชรพรรณ
นายจำนง  เจริญไชย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน คนงานทั่วไป พนักงานขับรถ

นายไชยาพร โคตะสิงห์
นายวันชัย มณี
นักการภารโรง
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ