เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
 


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พบปัญหาแจ้งได้ ง่ายนิดเดียว


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพรรณานคร มีการดำเนินงานนำแพลตฟอร์มบริหารจัดการบ้านเมือง (Traffy Fondue) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้น โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชนทั่วประเทศ ได้ใช้เป็นเครื่องมือในการบริการจัดการปัญหาเมืองในพื้นที่ของตน เป็นการเพิ่มช่องทางในการจัดปัญหาของประชาชน ลดระยะเวลา มีประสิทธิภาพและยกระดับการมีส่วนรวมของประชาชน นำไปสู่การพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่ ประชาชนอยู่ดีมีสุข
        ทั้งนี้ Traffy Fondue เป็นแพลตฟอร์มที่จัดทำขึ้นสำหรับสื่อสารปัญหาของเมืองระหว่างประชาชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประชาชนสามารถแจ้งปัญหาที่พบ ไปให้ผ้ที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อให้แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วผ่านทางเอปพลิเคชั่นบนมือถือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพรรณานคร จึงขอประชาสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่ตำบลพรรณานคร เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองน่าอยู่และส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของเมืองได้อย่างครบวงจร วิธีการแจ้งปัญหา 5 ขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้
        1.สแกน QR Code สำหรับรับแจ้งของหน่วยงานนั้นๆ
        2.พิมพ์รายละเอียดเรื่องที่ต้องการแจ้ง ห้ามลบโค้ดใน […]เด็ดขาด
        3.กดปุ่ม “กดเพื่อถ่ายรูป”
        4.กดเลือกประเภทปัญหา
        5.กดปุ่ม “กดเพื่อระบุตำแหน่ง” แล้วแชร์ตำแหน่งที่พบเห็นปัญหา

2024-06-11
2024-05-31
2024-05-13
2024-04-04
2024-04-04
2024-04-02
2024-03-13
2024-03-12
2024-02-07
2024-01-22