เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
 


การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


ประกาศเจตนารมณ์ และจัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต  ร่วมใจต่อต้านการทุจริต ไม่ให้ และไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด No Gift Policy  จากการปฏิบัติหน้าที่ 

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลพรรณานคร โดยการนำของนายสมยศ ศรีสอาด  นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานคร พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพรรณานคร  ได้ทำกิจกรรมกรรมเคารพธงชาติพร้อมพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล และประชุมประจำเดือนมีนาคม 2567 ได้กล่าวประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  และเป็นประธานการจัดกิจกรรมรณรงค์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากปฏิบัติหน้าที่  No Gift Policy  เพื่อแสดงเจตนารมณ์การสร้างคุณธรรม  ความโปร่งใส  การต่อต้านการทุจริต  รวมถึงเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ทุกคนของเทศบาลตำบลพรรณานคร  ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ  ถูกต้อง  ซื่อสัตย์  โปร่งใส  ไม่เลือกปฏิบัติ  ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการรับสินบน  เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ให้เจ้าหน้าที่เกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมและความโปร่ใส  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลพรรณานคร  โดยมีคณะผู้บริหาร  และเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

ในการนี้  นายสมยศ  ศรีสอาด นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานคร  ระบุว่าการประชุมครั้งนี้  หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้เทศบาลตำบลพรรณานคร  ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA/มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น/ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส  ต่อไป

2024-06-26
2024-06-26
2024-06-11
2024-05-31
2024-05-13
2024-04-04
2024-04-04
2024-04-02
2024-03-13
2024-03-12