เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
 


โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือผู้ยากจน ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือผู้ยากจน ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เทศบาลตำบลพรรณานครได้ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ยากจน ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ตาม โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือผู้ยากจน ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส  จำนวน 1 ครอบครัว ได้แก่ 1. ครอบครัวนายสมเด็จ วงศ์สาทอง บ้านเลขที่ 249 หมู่ที่ 9 บ้านหนองทุ่ม ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

2024-05-13
2024-04-04
2024-04-04
2024-04-02
2024-03-13
2024-03-12
2024-02-07
2024-01-22
2024-01-19
2023-12-08